کلینیک مجازی پرسش و پاسخ

1- دردرس چهارم عربی دهم  زبان قران 1 در قسمت کنز الحکمه منظور از صدقه دادن مهمان چیست؟ اگر بیش ازسه روز باقی بماند ؟

جواب : منظور از صدقه اینست که میگویند مهمانی سه روز است اگر بیش از سه روز بماند مثل طفیلی میماند و  مثل اینست که به او بخشش میکنیم و باید بخودش بیاید . 

منظور از لا لاسود علی الاحمر و لا لاحمر علی الاسود چیست ؟ 

جواب : منظور برتری بررنگ و پوست ( یعنی سیاهی و سرخی ) نیست و این سخن پیامبر بزرگوار در حجه الوداع است و برتری را تقوی می داند نه گروه و قبیلهمنبع: http://arabi17teh.blogfa.com/
کدبازان>